არმატურა

არმატურა გამოიყენება რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებში. იგი ზრდის ბეტონის სიმტკიცეს, აძლიერებს კონსტურქციას და ხელს უშლის ბეტონში ბზარების გაჩენას.

მნიშვნელოვანია, რომ არმატურის მექანიკური თვისებები და ქიმიური შემადგენლობა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს, რადგან არმატურის ხარისხი პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს შენობის სიმყარეზე.

გამოყენების სფერო:

ტექნიკური მახასიათებლები: